TOURISM & TRAVEL SHOW 2024

Loading Events

TOURISM & TRAVEL SHOW 2024

31 Jan 2024 - 01 Feb 2024

✔Fair with the participation of 103 exhibitors

✔B2B event with 30 leading international tour operators

✔378 out of 585 meetings conducted, reflected on the www.b2balkan.com platform

✔1 conference on sustainable tourism

✔4 forums on topics such as regional tourism, digitization of the hotel sector, our municipalities’ approach to sustainable tourism, employment forum

✔5 presentations of tourist products and tours

✔38 panellists

✔Around 3000 registered visitors for two days

✔5 artistic groups and live performances

 

Overview

 

Palace of Congresses in Tirana opened the doors on January 31, marking the commencement of the “Tourism & Travel Show Albania 2024” fair—the largest B2B event in the country’s tourism sector. Iceberg Exhibitions organised this event with the support of the Ministry of Tourism and Environment, alongside support from international institutions and prominent local companies. Spanning two days, January 31 and February 1, the fair hosted a variety of business-oriented, informative, awareness-raising, promotional, and cultural activities, making it a dynamic and engaging experience for participants.

 

 

Global Interest in Regional Tourism

With over 100 exhibitors participating and 30 international buyers from various countries like Croatia, Italy, England, Ireland, Switzerland, Holland, Portugal, USA, India, the event in Albania attracted attention worldwide. The focal point of the fair was the B2B event, conducted in collaboration with the British company New Deal Europe. Utilizing the b2balkan.com platform, a significant number of meetings were scheduled. These meetings occurred on January 31 in the dedicated area B2B Zone, of the Palace of Congresses, following a precise schedule of 15-minute slots—an organization that adhered to the highest international standards.

 

Sustainable tourism in focus

The Tourism Fair is one of the most important events for which the work starts for months to bring together the main actors and to focus the topics on the basic needs of the market. During the two days of the fair, in addition to the opportunity to get to know important companies in Albania and the region, the public and visitors also had the golden opportunity to attend forums with topics of special importance for our country and region. Iceberg Exhibitions has the utmost dedication to highlight the importance of adopting sustainable tourism practices in the region. The tourism sector in the region has a valuable contribution to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG), but it must be acknowledged that the current operational model faces challenges both in environmental and socio-cultural terms. Through the forums that were organized at the fair, a constructive discussion was encouraged not only in terms of policy-making but also in terms of the active participation of businesses, educational institutions and local communities.

 

Conferences and Forums

Our two-day agenda featured a blend of panel discussions and interactive sessions involving national and international institutions, companies, and experts specializing in sustainable tourism practices. The topics covered included:

 

Sustainable Tourism Development in Albania, a collaborative effort supported by Risi Albania.

Employment Forum, an initiative organized by the Albanian Tourist Union.

Technological Advancements and Digitization in the Hospitality Sector, a forum supported by Logical Albania, featuring panellists from leading hospitality companies.

Regional Tourism Forum organized by the Regional Cooperation Council, with participation from panellists representing countries across the region, including Albania, Macedonia, Bosnia, Serbia, etc.Mayor’s Forum, with the involvement of mayors from key municipalities presenting tourism strategies for 2024 and sharing best practices for sustainable tourism.

 

A Multi-Dimensional Event

In the central hall of the Palace of Congresses, on January 31 and February 1, a diverse array of activities caters to a broad audience. This includes businesses (such as hotels and agencies) seeking collaborations with international buyers, experts, industry professionals, and companies seeking insights into local tourism trends. Additionally, citizens of Tirana exploring tourist offers, participating in draws and giveaways, and more; young individuals seeking employment opportunities; and tech enthusiasts, with a dedicated gaming area available, all find elements of interest in this all-encompassing event.

 

B2B Event

 

WHO? International Tour Operators showing interest in the regional tourism product.

 

WHAT? A total of 378 business meetings were conducted.

 

HOW? Facilitated online schedule of the meetings via the dedicated platform designed for this fair, www.b2balkan.com

 

WHERE? The meetings took place in the Hall of the Palace of Congresses during the Tourism & Travel Show Albania on January 31, 2024.

 

 

Panairi ‘’Tourism & Travel Show Albania 2024’’

✔ Zonë ekspozimi me pjesëmarrjen e 103 ekspozuesve

✔Event B2B me pjesëmarrjen e 30 tur operatorëve lider ndërkombëtarë

✔378 nga 585 takime të realizuara, reflektuar në platformën www.b2balkan.com

✔1 Konferencë për Turizmin e Qëndrueshëm

✔4 forume me tematika si: Turizmi Rajonal, Digjitalizimi i Sektorit të Hotelerisë, Qasja e Bashkive tona ndaj Turizmit të Qëndrueshëm, Forum Punësimi.

✔5 prezantime produktesh turistike e turesh

✔38 panelistë

✔Rreth 3000 vizitorë të rregjistruar për dy ditë

✔5 grupe artistike dhe performanca live

 

PËRMBLEDHJE

Pallati i Kongreseve, çeli dyert në daten 31 Janar me panairin “Tourism & Travel Show Albania 2024” dhe eventin më të madh B2B organizuar në vend për sektorin e turizmit. Ky event u organizua nga Iceberg Exhibitions me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, institucioneve ndërkombëtare dhe kompanive lider në vend. Ky panair u mbajt dy dite, me 31 Janar dhe 1 shkurt, dy dite tejet intensive te mbushura me aktivitete ne fokus biznsin, aktivitete informuese, ndergjegjesuese, promovuese dhe aktivitete kulturore.

 

Interes nga e gjithë bota për produktin turistik rajonal

Mbi 100 ekspozues me stendë në panair dhe 30 blerës ndërkombëtarë nga e gjithe bota si Kroaci, Itali, Angli, Irlandë, Zvicër, Hollandë, Portugali, SHBA, Indi etj. u bene pjese e ketij eventi në Shqipëri të interesuar për të blerë produktin turistik rajonal. Pjesa kryesore e panairit ishte eventi B2B që u organizua në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë britanike New Deal Europe. Permes platformës b2balkan.com u skeduluan ____ takime nder te cilat vetem ____ arriten te realizoheshin. Këto takime u bene në datën 31 Janar në sallën e Pallatit të Kongreseve, në një zonë të dedikuar, të organizuara me slote 15 minutëshe. Çdo element i organizimit ishte i huazuar nga standartet më të mira ndërkombëtare.

 

Turizmi i Qëndrueshëm në fokus

Panairi i Turizmit është një nga ngjarjet më të rëndësishme për të cilat punimet fillojnë prej muajsh për të bërë bashkë aktorët kryesorë dhe për ti përqendruar tematikat tek nevojat themelore që tregu ka. Gjatë dy ditëve të panairit, përveçëse publiku pati mundësinë të njihet nga afer me kompani të rëndësishme në Shqipëri dhe në rajon, pati gjithashtu mundësinë e artë për të ndjekur forume me tematika të një rendësie të veçantë për vendin dhe rajonin tonë. Iceberg Exhibitions ka dedikimin maksimal për të theksuar rëndësinë e përvetësimit të praktikave të turizmit të qëndrueshëm në rajon. Sektori i turizmit në rajon ka një kontribut të çmuar në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) por duhet pranuar që modeli operativ aktual përballet me sfida qoftë në aspektin mjedisor dhe atë socio-kulturor. Përmes forumeve që u organizuan në panair, u nxit një diskutim konstruktiv jo vetëm në drejtim të politik-bërjes por gjithashtu edhe në drejtim të pjesëmarrjes aktive të bineseve, insitucioneve arsimore dhe komuniteteve lokale.

Konferenca dhe Forume

Programi jonë dy-ditor përfshiu një kombinim panelesh diskutimi dhe aktivitetesh interaktive me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, kompanitë dhe ekspertët në praktikat e qëndrueshme të turizmit. Tematikat që u zhvilluan ishin:

  • Zhvillimi i Turizmit të Qëndrueshëm në Shqipëri, një aktivitet i mbështetur dhe bashkë-organizuar me Risi Albania;
  • Forum Punësimi, një aktivitet i organizuar nga Unioni Turistik Shqiptar
  • Zhvillimet teknologjike dhe digjitalizimi i sektorit të mikpritjes, një forum i mbështetur nga Logical Albania dhe me pjesëmarrjen e panelistëve nga sektori i hotelerisë lider në treg gjithashtu.
  • Forumi i Turizmit Rajonal i organizuar nga Këshilli i Bashkepunimit Rajonal dhe me pjesëmarrjen e panelistëve nga i gjithë rajoni si Shqipëri, Maqedoni, Bosnje, Serbi etj.
  • Forumi i Kryetarëve të Bashkive me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive kryesore të vendit tone të cilët do të prezantojnë strategjitë e turizmit për vitin 2024 dhe praktikat më të mira drejt turizmit të qëndrueshëm.

 

Nje ngjarje gjithë-përfshirëse

Ne hollin kryesor te Pallatit te Kongreseve, në datat 31 Janar dhe 1 Shkurt u organizohen aktivitete të ndryshme që i “flasin” një audience shumë të gjerë. Biznese (hoteleri, agjensi etj.) në kërkim të bashkepunimeve me blerës të huaj; Ekspertë, profesionistë të sektorit, kompani në kërkim të informacioneve mbi tendencat turistike në vend; qytetarë të Tiranës në kërkim të ofertave turistike, pjesëmarrjes në shorte të ndryshme, giveaway etj.; Të rinj në kërkim të mundësive për punësim; Të rinj të apasionuar pas teknologjisë për të cilët do të ketë një zonë të dedikuar gaming etj.

 

EVENTI B2B

 

KUSH? Tur Operatore Nderkombetare te interesuar per produktin turistik rajonal

ÇFARË? 378 Takime biznesi te realizuara

SI? Online, përmes platformës së krijuar posaçërisht për këtë panair b2balkan.com

KU? Ne Sallen e Pallatit te Kongreseve gjate Panairit Tourism & Travel Show Albania ne 31 Janar 2024

 

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Start:
January 31 @ 9:00 am
End:
February 1 @ 7:00 pm

Venue

Palace of Congress
Pallati i kongreseve
Tirana, Tirana 1001 Albania
+ Google Map

Organizer

Iceberg Exhibitions