AGRICULTURE DAYS 2024

Loading Events

AGRICULTURE DAYS 2024

24 Apr 2024 - 26 Apr 2024

 

BOOK YOUR STAND NOW!

 

A BRIEF DECRIPTION OF THE TRADE FAIR

 

“Agriculture Days”, Albania International Agriculture Fair is the largest sectorial exhibition dedicated to the agriculture sector in Albania and the most impactful event of this kind. Agriculture Days 2024 returns to the city of Lushnje on 24-26 APRIL 2024. This event aims to be the main focal point of meeting and networking for the agriculture sector. The event attracts numerous visitors from Albania and the surrounding region, bringing people together to connect and learn about the latest global trends and modern technologies.

 

With the support of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Municipality of Lushnja our aim is to establish the foundation for an agriculturally-focused event in Albania’s agricultural hub, Lushnja. This initiative creates an opportunity for a special celebration that showcases the nation’s agricultural strength, right at the center of its granary.

 

This event will offer important opportunities for the businesses and proffesionals in the related sectors, covering an international market. The main purpose of the exhibition is to create a communication platform for businesses to encourage new partnerships and collaborations in the agriculture sector. During the three days of the fair, numerous activities will take place, business meetings, content sessions, workshops and conferences.

 

ALBANIAN AGRICULTURAL SECTOR

 

Albania’s agricultural sector plays a crucial role in the country’s economy, contributing 20% to the gross domestic product and engaging nearly one-third of its labor force, the highest ratio across the Western Balkans. In the last 15 years, the value-added output of agricultural goods has more than doubled, indicating significant growth in the sector.

 

However, there are ongoing challenges. Adhering to EU standards requires innovations in agriculture and rural tourism, adopting digital advancements, ensuring product diversity, enhancing food safety, and raising the value of raw materials. Additionally, both internal and external migration present significant issues affecting agriculture. This is crucial for efficiency and meeting consumers’ needs for safe, healthy, and sustainable food, in line with EU safety standards. There’s significant potential within the value chain that hasn’t been fully explored. It’s important to make the gathering, processing, and distribution of products more competitive, innovative, and eco-friendly.

 

Albania aims to move towards eco-friendly economies, tackle climate change, and invest fairly in its people through agriculture.

 

AN INTERNATIONAL TRADE FAIR IN THE SMALL CITY OF LUSHNJE. WHY?

 

Lushnje is part of Myzeqe area known as the Albanian granary, prominent for its agricultural potential. 65% of the Albanian granary is used for agricultural purpose. Lushnja is part of the Fier County with the largest land area and the highest volume of production in many agricultural crops and 77,373 farmers.

 

During the last two editions of the “Agriculture Days” fair, there has been a growing presence of foreign companies showcasing their products and services in Albania for the first time. These companies came from various places including Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Italy, Greece, Austria, Israel, and more.

 

The “Days of Agriculture” Fair brings together companies, experts, and the public, aiming to:

EDUCATE AND RAISE AWARENESS

ENCOURAGE NETWORKING

SHARE INFORMATION

GENERATE MARKETING OPPORTUNITIES

 

PROFILE OF EXHIBITORS:

 

Agricultural

Agriculture and Horticulture Machinery, Distributors, Dealers, Nursery and Floriculture, Greenhouse and Polyhouse Technology, Pipes and Pumps, Tractors and Equipment, Irrigation and Water Harvesting, Agricultural Logistics, Tyres Manufacturers, Agricultural Inputs, Organic Products, Fertilizers and Chemicals, Seeds, Plasticulture and Tissue Culture, Pre to Post Harvest TreatmentsGardening and Landscaping, Agricultural Spare Parts, Sprayer Pumps, Food & Food Processing Machineries, Mushroom Farming

 

Government Departments and Bodies Consultancy Firms, Certification bodies, and Organizations, Banks and Financial Institutions, IT & Software Solution Provider, Packaging Technology, Solar Products& Solutions

 

Livestock and poultry

 

Goat, Piggery, and Sheep farming, Chicken, Ducks, and other poultry, Honey Bee Farming Technologies, Feed and Feed Additives, Veterinary Products & Surgical TDairy, Poultry and Livestock Farming Turn Key Projects, Dairy, Poultry and Livestock Farming Technologies and Equipment, Waste management

 

Fishery

 

Equipment and tools used in fishing, fishing boats and modern techniques for sea fishing, techniques for the protection and control of fisheries and fish farms, Aquaculture Farming Technologies, Feed and Feed additives.

 

ABOUT ICEBERG EXHIBITIONS

ICEBERG EXHIBITIONS, part of ICEBERG COMMUNICATION, specializes in organising trade fairs, exhibitions and conferences. Since 1999, ICEBERG COMMUNICATION has been a trailblazing advertising and communication agency in Tirana, influencing the event management industry for over 20 years.

Dedicated to fostering ongoing growth for businesses and individuals, ICEBERG EXHIBITIONS enthusiastically steps in a new era of exhibitions. Our team of B2B event management experts, known for their service-oriented approach, holds invaluable expertise in strategic marketing consulting, public relations, and both traditional and digital advertising. This expertise positions us strongly for organizing business-focused trade fairs and exhibitions. Success hinges on our collaborative approach with industry experts.

 

 

DITËT E BUJQËSISË 2024

Panairi Ndërkombëtar i Buqësisë në Shqipëri

Axhenda e Gjelbër | Bujqësia Organike | Bujqësia Smart | Teknologjitë Inovative

Siguria Ushqimore | Qëndrueshmëria | Reduktimi i mbetjeve | Digjitalizimi

 

 

NJË PËRSHKRIM I SHKURTËR MBI PANAIRIN

 

Panairi “Ditët e Bujqësise”, Panairi Ndërkombëtar i Bujqësise në Shqipëri është eventi më i madh dhe me më shumë ndikim në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në vendin tonë. “Ditët e Bujqësisë 2024” rikthehet në qytetin e Lushnjes në datat 24-26 PRILL 2024. Ky event synon të jetë pika kryesore e takimit dhe rrjetëzimit për sektorin e bujqësisë. Panairi tërheq vëmendjen e mijëra vizitorëve nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni që kërkojnë të krijojne kontakte dhe mundësi biznesi dhe të qëndrojnë të informuar për tendencat e reja dhe teknologjitë moderne të aplikuara në mbarë botën.

 

Në panairin “Ditët e Bujqësisë 2024” do të marrin pjesë më shumë se 100 kompani e institucione si  ekspozues. Me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Bashkisë së Lushnjes, qëllimi ynë është të vendosim themelet për një event me ndikim real e të prekshëm për sektorin e bujqësise.

 

Ky event do të ofrojë mundësi të  pafundme për bizneset dhe profesionistët për sektorin, duke mbuluar jo vetëm një treg lokal e kombëtar por gjithashtu edhe ndërkombëtar. Qëllimi kryesor i panairit është krijimi i një platforme komunikimi për bizenset me qëllim inkurajimin e partneriteteve të reja dhe bashkëpunimeve në sektorin bujqësor. Gjatë tre diteve të panairit, shumë aktivitete do të organizohen, të tilla si: takime biznesi, seksione informuese, workshope dhe konferenca.

 

 

SEKTORI I BUJQËSISË NË SHQIPËRI

 

Sektori i bujqësisë në Shqiperi luan një rol kyç për ekonominë e vendit, duke dhënë një kontribut prej 20% të prodhimit të brendshëm bruto dhe duke angazhuar rreth një të tretën e forcës punëtore, raporti më i lartë ndër vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë këtyre 15 viteve të fundit, prodhimi më vlerë të shtuar i produkteve bujqësore është dyfishuar duke sinjalizuar një rritje të konsiderueshme brenda sektorit.

 

Megjithate, sektori vijon të përballet me plot sfida të tjera. Respektimi i standardeve të BE-së kërkon domosdoshmerisht qe të sillet risi në bujqësi dhe turizmin rural, të inkurajohet inovacioni, diversiteti i produkteve, rritja e sigurisë ushqimore dhe rritja e vlerës së lëndëve të para. Për më tepër, migrimi i brendshëm dhe i jashtëm paraqesin probleme të rëndësishme që prekin bujqësinë. Kjo është thelbësore për efikasitetin dhe plotësimin e nevojave të konsumatorëve për ushqim të sigurt, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, në përputhje me standardet e sigurisë së BE-së. Ekziston një potencial i rëndësishëm brenda zinxhirit të vlerës që nuk është eksploruar plotësisht. Është e rëndësishme që grumbullimi, përpunimi dhe shpërndarja e produkteve të bëhet më konkurruese, inovative dhe miqësore me mjedisin.

 

NJË PANAIR NDËRKOMBËTAR NË QYTETIN E VOGËL TË LUSHNJES. PSE?

 

Lushnja është pjesë e Myzeqesë e njohur si “hambari” i Shqipërisë , e shquar për potencialin në bujqësi.

65% e hambarit shqiptar përdoret për qëllime bujqësore. Lushnja është pjesë e qarkut të Fierit më një sipërfaqe të madhe tokësore dhe një volum të lartë prodhimi në shumë kultura bujqësore dhe mbi 77,000 fermerë.

 

Në dy edicionet e mëparshme të panairit “Ditët e Bujqësisë” ka patur një pjesëmarrje në rritje të kompanive të huaja që zgjedhin të ekspozojnë produktet dhe shërbimet e tyre për herë të parë në Shqipëri. Kompanitë e huaja pjesëmarrese kanë qënë nga: Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Serbia, Italia, Greqia, Austria, Izraeli etj.

 

Objektivat që synohen të arrihen përmes Panairit “Agriculture Days” janë:

EDUKIM & NDËRGJEGJËSIM

RRJETËZIM

INFORMIM

MARKETING

 

PROFILI I EKSPOZUESVE

 

Bujqësi

Bujqësi dhe makineri bujqësore, distributorë, fidanishte dhe florikulturë,  teknologji e serave, tuba dhe pompa, paisje makinerish bujqësore, logjistikë bujqësore, sistemey e ujitjes dhe vaditjes, prodhuesit e gomave, inputet bujqësore, produktet organike, plehrat dhe kimikatet, farërat, plastikultura, ,trajtimi para dhe pas vjeljes, kopshtari dhe bimë dekorative, pjesë këmbimi për makineri bujqësore, pompa spërkatese, makineri për përpunimin e ushqimit, kultivimin e kërpudhave, institucione qeveritare dhe kompani konsulence, organet çertifikuese dhe organizatat, bankat dhe institucionet financiare, ofrues të zgjidhjeve mbi IT & Software, fabrika amballazhimi, panele diellore dhe zgjidhje të energjisë alternative për bujqësinë etj.

Blegtoria dhe Shpendët

 

Ferma, teknologjitë e fermave te bletëve, ushqimi dhe aditivet ushqimorë, produktet veterinare dhe projektet kryesore mbi fermat e shpendëve dhe blegtorinë, riciklimi etj.

Peshkimi

Paisjet dhe mjetet e përdorura për peshkim, anije peshkimi dhe teknologji moderne për peshkimin detar, teknikat për mbrojtjen  dhe kontollin e peshkimit dhe rezervuareve, teknologjite e bujqesise se akuakultures, ushqimi dhe aditivet ushqimorë.

 

RRETH ICEBERG EXHIBITIONS

Iceberg Exhibitions është pjesë e Iceberg Communication si organizator i panaireve dhe eventeve në fushën e biznesit. Iceberg Communication është një nga agjencitë e para dhe më inovative të marketingut dhe komunikimit, themeluar në Tiranë, në vitin 1999. Për më shumë se dy dekada, ka qënë një aktor vendimtar në ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në industrinë e menaxhimit të eventeve. Iceberg Exhibitions organizon panaire dhe evente në fushën e biznesit në sektoret me impakt të rëndësishëm në ekonominë e rajonit si bujqësia, ndërtimi dhe energjia, turizmi etj. Kjo sipërmarrje është inisiativë e një grupi ekspertësh në fushat kryesore dhe me eksperiencë të gjatë në organizimin e panaireve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Objektivi kryesor i Iceberg Exhibitions është të luajë një rol të rëndësishëm në nxitjen e marrëdhenieve strategjike mes rajonit të Ballkanit dhe tregjeve ndërkombëtare, duke bashkuar njerëz dhe duke ndarë vizionin me rajonin. Iceberg Exhibitions synon të sjellë eventet aty ku sektori ka impaktin më të madh pa u limituar me një venue të caktuar. Eventet tona janë dinamike, gjithëpërfshirëse dhe me interes për bizneset në rajonin e Ballkanit për një përfaqësim të denjë në tregjet ndërkombëtare.

 

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Start:
April 24 @ 9:00 am
End:
April 26 @ 7:00 pm

Venue

Lushnje City
Lushnje
Lushnje,
+ Google Map

Organizer

Iceberg Exhibitions